Tuesday, January 6, 2015

תחרות סיפורי ההיכרות שלכם

ספרו לנו את סיפור הצעת הנישואין שלכם ותוכלו לזכות בפרס!!!


איך משתתפים?

עושים לייק לדף הפייסבוק של  Citrusim – The Art of Events

עושים לייק לדף הפייסבוק של Natos Cohen

על גבי השרשור המיוחד בדף הפייסבוק של Citrusim – The Art of Events מספרים את סיפור הצעת הנישואין שלכם. ככל שיהיו יותר פרטים על סיפור ההצעה, כך זה יעזור לכם לקבל יותר לייקים.

חשוב ביותר – לפני שכותבים את סיפור ההצעה, יש לכתוב: "קראתי את תקנון ההשתתפות בתחרות ואני מסכים לתנאיו". סיפור ללא הכותרת, לא ישתתף בתחרות.

בתום התחרות, הסיפור שיקבל יותר לייקים מגדיל את סיכויי הזכייה בחבילת צילומי טראש/צילומי אירוסין!!!

תקנון השתתפות בתחרות

כללי:
Citrusim – the art of events (להלן: "עורכת התחרות") מכריזה על הפעילות נושאת הפרסים בדף הפייסבוק שלה ("האתר").
Natos Cohen הינו נותן החסות לתחרות.
הפעילות פתוחה לכל הגולשים באשר הם, למעט עובדי עורך התחרות, נותן החסות ובני משפחותיהם.
התחרות תחל ביום 08/01/2015 בשעה 12:00, ותסתיים ביום 15/01/2015 בשעה 12:00 ("תקופת הפעילות").
עורכת התחרות רשאית להפסיק את התחרות ללא הודעת מוקדמת.
עורכת התחרות רשאית לשנות כל מועד הנקוב בתקנון זה לפי ראות עיניה.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.
בהשתתפות בפעילות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון זה, וכן פוטר את עורכות התחרות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות, בלא יוצא מהכלל. 

כללי התחרות:

החל מיום 08/01/2015 בשעה 12:00 ועד ליום 15/01/2015 בשעה 12:00 על המשתתפים לספר את סיפור הצעת הנישואין שלהם. את הסיפור עליהם לשרשר אל הודעת התחרות בדף הפייסבוק של Citrusim – The Art of Events בקישור הבא:

החל מיום 15/01/2015 בשעה 12:00 ועד ליום 20/01/2015 בשעה 12:00, הגולשים יתבקשו להצביע עבור הסיפורים האהובים עליהם ע"ג שרשור התחרות (like). כל אדם יוכל להצביע עד 3 פעמים לשלושה סיפורים שונים (פעם אחת לכל אחד משלושת הסיפורים). הגולש לא רשאי להצביע לסיפור ההצעה אותו העלה הגולש בעצמו.
ההחלטה על הזוכים תתבצע מתוך כלל הסיפורים שהועלו, על פי ציון משוקלל שיקבל כל סיפור בשילוב הצבעות הגולשים עם החלטת עורכת התחרות, כאשר משקל של 50 אחוז מיוחס להצבעת הגולשים ומשקל של 50 אחוז מיוחס להחלטת עורכת התחרות.
עורכת התחרות תודיע על הזוכים כשבוע לאחר סיום התחרות.
הפרס ניתן למימוש עד שנה מיום סיום התחרות, את התאריך למימוש הפרס יש לקבוע מולNatos Cohen תוך חצי שנה מרגע סיום התחרות. הפרס הנו על בסיס מקום פנוי.
הפרס אינו כולל נסיעות של נותן החסות למקום הצילומים. העלות תיקבע לפי תנאי נותן החסות.
החלטות עורכת התחרות ונותן החסות הנן סופיות והם אינם מחויבים לפרסם את השיקולים לבחירה.
זוכה שמעוניין בתוספות כלשהן לצילום (שעות צילום, אלבומים, הדפסת תמונות וכיוב') יוכל להוסיף את ההפרש. הזוכה יתבקשו להעביר פרטים (שם מלא ות.ז) לנותן החסות. לאחר העברת הפרטים, יוכלו הזוכים ליצור עמו קשר ולתאם התהליך עצמאית.
ההודעה על הזכייה תימסר לזוכים על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של עורכת התחרות באחד מן האמצעים הבאים: מסר אישי בפייסבוק או בדף הפייסבוק של Citrusim – The Art of Events .
בתוך 2 ימים מיום שליחת ההודעה על הזכייה, על כל זוכה להשיב לעורכת התחרות באותו אמצעי בו קיבל את ההודעה על הזכייה בצירוף כל פרט שיידרש.
זוכה אשר לא אותר תוך זמן סביר ו/או לא ישיב להודעה על הזכייה בפרק הזמן הנ"ל, ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אובדן הזכות כאמור.
הפרס הינו אישי והזוכה אינו רשאי להסב אותו לאחר, להחליפו, לשנותו או להמירו בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרסים ולהציע פרס חלופי באותו ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר, כי עורכת התחרות לא תשא בכל הוצאה למימוש הפרסים.
עורכת התחרות אינה אחראית לאיכות הפרס וטיבו ואינה אחראית לפעילותן התקינה של הגורמים המעניקים את הפרס ו/או המעורבים במימושו ו/או תוצאותיו. אשר על כן, עורכת התחרות לא תשא באחריות לשיבושים כלשהם כתוצאה מהפרס ומימושו על ידי הזוכה/ים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, כלכליים, גופניים או אחרים, אשר ייגרמו לזוכים בגין מימוש הפרס. כל תלונה של הזוכה בנושאים כאמור לעיל, יש להפנות לספק הפרס הרלוונטי כמפורט בתקנון זה.
הפרסים ניתנים מטעם Natos Cohen והוא האחראי הבלעדי עליהם לרבות מתן הפרסים, טיבם ותוצאות מימושם. מוסכם על המשתתף בתחרות כי ל- Citrusim – The Art of Events לא תהיה כל אחריות בעניינים אלו.

פטור מאחריות:
עורכת התחרות, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בניהול התחרות.  
המשתתף מצהיר בזאת, כי אין לו, ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות , מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או לפרסים. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי בלא יוצא מהכלל.
ידוע למשתתף כי התחרות נסמכת, בין היתר, על אמצעי מחשוב ותוכנות מחשב שאינם בבעלות ו/או בשליטת עורכת התחרות, ואשר אינם חסינים מכל טעות או תקלה.
עורכת התחרות אינה מתחייבת כי התחרות תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
עורכת התחרות, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בה.

תנאים נוספים:
עורכת התחרות רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה ו/או כל אחד מהמועדים הנקובים בה.
מבלי לגרוע מן האמור בתקנון, עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בהודעות ובתכנים המשתתפים בתחרות למטרות יחסי ציבור ו/או קידום התחרות בכל אמצעי תקשורת.
עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הזכאות לפרסים מכל סיבה שתמצא לנכון.
במקרה של חשש להפרת תקנון זה ו/או הפרת תקנון האתר ו/או במקרה של חשש (על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות) לזיופי הצבעות (ואף הצבעות על ידי גולשים שנחשדים כפיקטיביים) ו/או לכל פעולה אחרת שנועדה לעקוף את תנאי תקנון זה ו/או חשש לביצוע מעשה של מרמה, עבירה או חוסר תום לב, רשאית עורכת התחרות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול את המשתתף ו/או את הזוכה הרלוונטיים, בלא מחויבות למתן הודעה כלשהי, ובמידה ומדובר במשתתף אשר זכה בתחרות, זכאית תהיה עורכת התחרות רשאית, אך לא חייבת, להעביר את הפרס למשתתף שהגיע למקום הבא אחריו אף אם היה אותו משתתף זוכה אף ללא אותו מעשה. 
עורכת התחרות ונותן החסות יוכלו להשתמש בצילומים למטרת פרסום.
המשתתף מסכים לתקנון זה ופוטר את עורכת התחרות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בה, בלא יוצא מהכלל.


פרס:
זוכה אחד/ת יקבל חבילת צילום טראש או צילומי אירוסין, לפי הפירוט המצורף מטה (ראה "חבילת הצילום").
במידה והזוכה ירצה להגדיל את חבילת הפרס, יוכל לעשות זאת ולשלם על ההפרש מכספו.


חבילת הצילום:
מספר שעות הצילום לא יעלה על חמש שעות
עריכת התמונות
דיסק עם התמונות באיכות הדפסה
החבילה אינה כוללת נסיעות למקום הצילומים – עלות הנסיעות תהיה עד 300 ש"ח, בהתאם למקום הצילומים.
הצילומים נערכים בישראל
עלות הפרס הנה 1000 ש"ח.כל מה שנותר לכם לעשות בכדי להשתתף ואולי לזכות:

עושים לייק לדף הפייסבוק של  Citrusim – The Art of Events

עושים לייק לדף הפייסבוק של Natos Cohen

על גבי השרשור המיוחד בדף הפייסבוק של Citrusim – The Art of Events מספרים את סיפור הצעת הנישואין שלכם. ככל שיהיו יותר פרטים על סיפור ההצעה, כך זה יעזור לכם לקבל יותר לייקים.

חשוב ביותר – לפני שכותבים את סיפור ההצעה, יש לכתוב: "קראתי את תקנון ההשתתפות בתחרות ואני מסכים לתנאיו". סיפור ללא הכותרת, לא ישתתף בתחרות.

בתום התחרות, הסיפור שיקבל יותר לייקים מגדיל את סיכויי הזכייה בחבילת צילומי טראש/צילומי אירוסין!!!

בהצלחה!!!No comments:

Post a Comment